Zarządzenie Nr 2/03/2020 Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. zwanej dalej Zakładem

Zarządzenie Nr 2/03/2020
Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o.
z dnia 14 marca 2020 r.

 w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. zwanej dalej Zakładem.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze. zm.) oraz § 8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433), zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wprowadzam od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. ograniczenie w wykonywaniu zadań przez Zakład polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów poprzez ograniczenie dostępu do pomieszczeń Zakładu.
  2. Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej zk@zk.kleszczewo.pl, bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Można też ewentualnie zostawić pisma w skrzynce na listy przed wejściem do budynku Zakładu przy ul. Sportowej 3 w Kleszczewie.
  3. W sprawach dotyczących dostawy wody i odbioru ścieków kontakt na e-mail: odczyty@zk.kleszczewo.pl, tel. 61 81 76 033 w. 165, w sprawach dotyczących komunikacji publicznej e-mail: info@zk.kleszczewo.pl, tel. 61 81 76 033 w. 167.
  4. Szczegółowy wykaz stanowisk pracy pracowników Zakładu i kontaktów z nimi jest dostępny na stronie www.zk.kleszczewo.pl

§ 2

  1. Pracownicy Zakładu będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie (tel. 61 81 76 062) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.
  2. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Zakładu ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

§ 3

Poza tym Zakład będzie funkcjonował;

  1. w zakresie dostawy w sposób ciągły wody pitnej do sieci wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo oraz odbioru i oczyszczania ścieków,
  2. komunikacji publicznej w zakresie adekwatnym do aktualnych potrzeb komunikacyjnych i możliwości Zakładu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                             Prezes Zarządu
Ryszard Pomin