BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI KANALIZACYJNYMI I WODOCIĄGOWYMI W NAGRADOWICACH I TULCACH,
GM.
KLESZCZEWO

I. Charakterystyka projektu

Projekt dotyczy budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tulce i Nagradowice na terenie aglomeracji Tulce i Nagradowice w gminie Kleszczewo. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą mieszkańcy posesji, do których doprowadzone zostaną przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe w miejscowościach Tulce i Nagradowice.

Zakres projektu podzielony jest na 3 etapy realizacji:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach w ulicach Średzkiej, Gospodarczej, Kasztanowej i Sportowej – częściowy zwrot nakładów za realizacje w 2015r.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tulcach w ul. Nagietkowej (aglomeracja Tulce).
3. Modernizacja kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nagradowicach (aglomeracja Nagradowice). Modernizacja kanalizacji sanitarnej umożliwi przejęcie ścieków od nowych odbiorców z Komornik, Gowarzewa, Szewc, Bylina i części Taniborza.

II. Cele projektu

Głównym celem projektu jest oddanie do użytku nowoczesnej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji.
Celami szczegółowymi są:
– podłączenie do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej nowych użytkowników,
– zmniejszenie awaryjności sieci [poprzez jej modernizację,
– stworzenie sieci odpowiadającej standardom,
– dostosowanie sieci do potrzeb rozwojowych gminy,
– polepszenie warunków rozwoju gminy poprzez uzbrojenie działek inwestycyjnych i mieszkalnych,
– poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez likwidację nielegalnych zrzutów ścieków do środowiska.

III. Planowane efekty rzeczowe

Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej  1,730 km
Długość przebudowanej sieci wodociągowej     0,721 km
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej     2,024 km

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
– Liczba dodatkowych osób korzystających z zaopatrzenia w wodę [RLM] – 359
– Przewidywana liczba osób korzystających z zaopatrzenia w wodę [osoby] – 359
– Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] – 665
– Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [osoby] – 665

IV. Wartość projektu 4 819 200,77 PLN

V. Wkład Funduszy Europejskich 2 483 182,64 PLN

 

 

BUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
W NAGRADOWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ

Projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nagradowicach oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kleszczewo.

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach zlokalizowanej na działce nr 84/4, obręb Krzyżowniki gmina Kleszczewo.

Po rozbudowie przedmiotowa oczyszczalnia  ścieków służyć będzie do oczyszczania ścieków komunalnych, odprowadzanych do niej z terenu aglomeracji Nagradowice. W efekcie modernizacji oczyszczalni obsługiwane będzie dodatkowo 2473 mieszkańców.

W ramach projektu zaplanowano także budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej wraz  z przyłączami w miejscowości Bylin (w rejonie ul. Sportowej w Kleszczewie) oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz  z przykanalikami w miejscowości Kleszczewo (w rejonie ul. Lipowej i Piaskowej).

W ramach projektu zaplanowano także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Energia elektryczna wykorzystywana będzie z energii wiatrowej oraz  słonecznej (do oświetlenia terenu). Ponadto zaplanowano odzysk ciepła z chłodzenia dmuchaw na cele grzewcze oczyszczalni w Nagradowicach.

 

 

 

DCIM102MEDIADJI_0222.JPG

 

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kleszczewo

 

Wielkopolskie Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

 

Oś priorytetowa 3: Energia

Poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność  miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo

Przedmiotem projektu była „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”. Projekt zrealizowany został w miejscowościach Kleszczewo oraz Tulce, w Gminie Kleszczewo.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie następujących prac:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej (SW oraz PFU dla węzła w Tulcach),
 • Budowa 1 zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z budynkiem poczekalni, zadaszeniem peronu, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą w Kleszczewie.
 • Budowa 1 zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z zatoką autobusową, wiatami, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą w Tulcach.
 • Zakup taboru niskoemisyjnego – 9 sztuk napędzanych paliwem płynnym.
 • Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo.
 • Przebudowa ulicy Sportowej w Kleszczewie.
 • Nadzór budowlany.
 • Kampania informacyjno-promocyjna projektu.

 

Cel główny projektu, to: Poprawa systemu transportowego na obszarze Gminy Kleszczewo poprzez zwiększenie roli transportu publicznego i niezmotoryzowanego.

Wyróżniono także następujące cele pośrednie projektu

 1. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
 2. Szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego indywidualnego,
 3. Zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
 4. Zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych w Gminie Kleszczewo,
 5. Lepsza integracja gałęzi transportu i zwiększenie intermodalności transportowej,
 6. Niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zatłoczenie w pojazdach komunikacji publicznej,
 7. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zmniejszenie liczby wypadków drogowych,
 8. Lepsze zarządzanie energią,
 9. Podniesienie atrakcyjności powiatu poznańskiego i Gminy Kleszczewo jako miejsca przyszłego zamieszkania i inwestowania,
 10. Zwiększenie komfortu podróżnych,
 11. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
 12. Zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na ochronę środowiska, w szczególności redukcja dwutlenku węgla w atmosferze.

Celem bezpośrednim projektu była poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu poznańskiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Kleszczewo, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Uzyskane efekty rzeczowe:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 2 szt.,
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 0,844 km,                                  
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 3 szt.,
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 202 szt.,
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 12 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 2 szt.,
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 85 szt.,
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 9 szt.
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 810 szt.
 • Liczba zainstalowanych inteligent. systemów transport. – 2 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno – promocyjnych – 1 szt.

Planuje się następujące wskaźniki rezultatu w 2022 roku:

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 3 osoby,

2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 275,73 Mg CO2/rok,

4) Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 45.000 szt./rok,

5) Liczba osób korzystających z wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 132.460 osób/rok.

 

Wartość projektu: 32 745 022,39 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 20 146 839,04 zł

Termin realizacji projektu: 15.09.2017 r. – 31.12.2021 r.

 oświetlony węzeł przesiadkowy w Kleszczewie

Zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z budynkiem poczekalni, zadaszeniem peronu, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą w Kleszczewie.

węzeł przesiadkowy w Tulcach wraz z zatoką

Zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z zatoką autobusową, wiatami, parkingami  i infrastrukturą towarzyszącą w Tulcach.