BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI KANALIZACYJNYMI I WODOCIĄGOWYMI W NAGRADOWICACH I TULCACH,
GM.
KLESZCZEWO

I. Charakterystyka projektu

Projekt dotyczy budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tulce i Nagradowice na terenie aglomeracji Tulce i Nagradowice w gminie Kleszczewo. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą mieszkańcy posesji, do których doprowadzone zostaną przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe w miejscowościach Tulce i Nagradowice.

Zakres projektu podzielony jest na 3 etapy realizacji:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach w ulicach Średzkiej, Gospodarczej, Kasztanowej i Sportowej – częściowy zwrot nakładów za realizacje w 2015r.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tulcach w ul. Nagietkowej (aglomeracja Tulce).
3. Modernizacja kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nagradowicach (aglomeracja Nagradowice). Modernizacja kanalizacji sanitarnej umożliwi przejęcie ścieków od nowych odbiorców z Komornik, Gowarzewa, Szewc, Bylina i części Taniborza.

II. Cele projektu

Głównym celem projektu jest oddanie do użytku nowoczesnej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji.
Celami szczegółowymi są:
– podłączenie do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej nowych użytkowników,
– zmniejszenie awaryjności sieci [poprzez jej modernizację,
– stworzenie sieci odpowiadającej standardom,
– dostosowanie sieci do potrzeb rozwojowych gminy,
– polepszenie warunków rozwoju gminy poprzez uzbrojenie działek inwestycyjnych i mieszkalnych,
– poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez likwidację nielegalnych zrzutów ścieków do środowiska.

III. Planowane efekty rzeczowe

Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej  1,730 km
Długość przebudowanej sieci wodociągowej     0,721 km
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej     2,024 km

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
– Liczba dodatkowych osób korzystających z zaopatrzenia w wodę [RLM] – 359
– Przewidywana liczba osób korzystających z zaopatrzenia w wodę [osoby] – 359
– Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] – 665
– Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [osoby] – 665

IV. Wartość projektu 4 819 200,77 PLN

V. Wkład Funduszy Europejskich 2 483 182,64 PLN

 

 

BUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
W NAGRADOWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ

Projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nagradowicach oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kleszczewo.

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach zlokalizowanej na działce nr 84/4, obręb Krzyżowniki gmina Kleszczewo.

Po rozbudowie przedmiotowa oczyszczalnia  ścieków służyć będzie do oczyszczania ścieków komunalnych, odprowadzanych do niej z terenu aglomeracji Nagradowice. W efekcie modernizacji oczyszczalni obsługiwane będzie dodatkowo 2473 mieszkańców.

W ramach projektu zaplanowano także budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej wraz  z przyłączami w miejscowości Bylin (w rejonie ul. Sportowej w Kleszczewie) oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz  z przykanalikami w miejscowości Kleszczewo (w rejonie ul. Lipowej i Piaskowej).

W ramach projektu zaplanowano także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Energia elektryczna wykorzystywana będzie z energii wiatrowej oraz  słonecznej (do oświetlenia terenu). Ponadto zaplanowano odzysk ciepła z chłodzenia dmuchaw na cele grzewcze oczyszczalni w Nagradowicach.

 

 

 

DCIM102MEDIADJI_0222.JPG