BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI KANALIZACYJNYMI I WODOCIĄGOWYMI W NAGRADOWICACH I TULCACH,
GM.
KLESZCZEWO

Projekt dotyczy budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tulce i Nagradowice na terenie aglomeracji Tulce i Nagradowice w gminie Kleszczewo. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą mieszkańcy posesji, do których doprowadzone zostaną przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe w miejscowościach Tulce i Nagradowice.

Zakres projektu podzielony jest na 3 etapy realizacji:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach w ulicach Średzkiej, Gospodarczej, Kasztanowej i Sportowej – częściowy zwrot nakładów za realizacje w 2015r.
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tulcach w ul. Nagietkowej (aglomeracja Tulce).
  3. Modernizacja kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nagradowicach (aglomeracja Nagradowice). Modernizacja kanalizacji sanitarnej umożliwi przejęcie ścieków od nowych odbiorców z Komornik, Gowarzewa, Szewc, Bylina i części Taniborza.

BUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
W NAGRADOWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ

Projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nagradowicach oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kleszczewo.

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach zlokalizowanej na działce nr 84/4, obręb Krzyżowniki gmina Kleszczewo.

Po rozbudowie przedmiotowa oczyszczalnia  ścieków służyć będzie do oczyszczania ścieków komunalnych, odprowadzanych do niej z terenu aglomeracji Nagradowice. W efekcie modernizacji oczyszczalni obsługiwane będzie dodatkowo 2473 mieszkańców.

W ramach projektu zaplanowano także budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej wraz  z przyłączami w miejscowości Bylin (w rejonie ul. Sportowej w Kleszczewie) oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz  z przykanalikami w miejscowości Kleszczewo (w rejonie ul. Lipowej i Piaskowej).

W ramach projektu zaplanowano także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Energia elektryczna wykorzystywana będzie z energii wiatrowej oraz  słonecznej (do oświetlenia terenu). Ponadto zaplanowano odzysk ciepła z chłodzenia dmuchaw na cele grzewcze oczyszczalni w Nagradowicach.