Nowy wzór umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z dostosowaniem treści umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1152.), Zakład Komunalny w Kleszczewie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczewie, wprowadza nowy wzór umowy w relacjach z Odbiorcami usług. Nowy wzór umowy zastępuje wszelkie dotychczasowe umowy obowiązujące pomiędzy Państwem, jako odbiorcą usług a Zakładem Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o.

Nowy wzór umowy wraz z załącznikami dostarczy Państwu pracownik Zakład Komunalnego  w Kleszczewie Sp. z o.o., który posiada pisemne upoważnienie Prezesa Zakładu. Podpisana umowę należy dostarczyć do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. ul. Sportowa 3.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 61 81 76 062 lub e-mail: odczyty@zk.kleszczewo.pl