Poleć znajomemu

Polecana strona: https://zk.kleszczewo.pl/bip/zamowienie_publiczne/usluga-nadzoru-inwestorskiego-nad-zadaniem-rozbudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-nagradowicach-wraz-z-rozbudowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-i-sieci-wodociagowej/

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

* pola wymagane

Wiadomość została wysłana.
Wiadomość nie została wysłana.

Generowanie pliku PDF


Pobierz
Błąd generatora pdf...
A+

Usługa nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”

Usługa nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”

 planowanego do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”,
Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”,
Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”.

 

Postępowanie nr 1/2019

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
Adres:

Województwo:

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Wielkopolskie

KRS: 0000693779
REGON: 367672324
NIP: 7773288484
tel. 61 81 76 062
e-mail: zk@zk.kleszczewo.pl
adres strony internetowej: https://zk.kleszczewo.pl/

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku (znak: MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).

2. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o z „Regulamin udzielania zamówień sektorowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.” – zwany dalej „Regulaminem”.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, obowiązujący Wykonawcę i Zamawiającego podczas prowadzenia postępowania przetargowego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest profesjonalne świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, elektrycznej, konstrukcyjno – budowlanej oraz drogowej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U z 2018 r., poz. 1202 ze zm., zwaną dalej ustawą Pb) oraz wymagań Zamawiającego, dla zadań: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”; Działanie 4.3 „Gospodarka wodno–ściekowa” Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno–ściekowa”).

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

  • 71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego;
  • 71521000-6 – Usługi nadzorowania placu budowy;
  • 71700000-5 – usługi nadzoru i kontroli;
  • 71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: do końca realizacji nadzorowanych robót budowlanych.
Planowany termin zakończenia robót: 31.01.2020 rok.

V. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wymagania podstawowe:

  • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (samodzielnie albo w ramach konsorcjum).
  • Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
  • W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
  • Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  • Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
  • Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  • Ofertę należy złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) musi być opisana, w następujący sposób:

Oferta na:
usługę nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”
znak sprawy: 1/2019
Nie otwierać przed: 23 stycznia 2019 r. godz. 10:15

  • Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.
  • Zamawiający wymaga, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.
  • Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów składających się na ofertę.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 roku, poz. 419 z późniejszymi zmianami), wówczas informacje te muszą być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Opakowanie to musi być wyraźnie oznaczone hasłem „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ wyodrębnienie (lub jego brak) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.

Zawartość oferty:

  • wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ,
  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ,
  • pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),
  • pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),

Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje:

  1. dane podmiotu udostępniającego zasób,
  2. dane podmiotu przyjmującego zasób,
  3. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  4. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  5. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
  6. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
  7. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
  • oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 4 do SIWZ,
  • wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5 do SIWZ,
  • wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ,
  • pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami niniejszego SIWZ.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  • Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszym SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2019 r. do godz. 10:00.
  • W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w pkt. 24.1 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie o tym fakcie oraz zwróci ofertę.
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 10:15.
  • Otwarcie ofert jest jawne.
  • Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  • Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę ofertową, podane w formularzu oferty.
  • Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której jest udostępnione SIWZ informacje dotyczące:
    • 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
    • 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
    • 3) ceny

VIII. KRYTERIA OCEN
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według podanego w pkt 19.3 wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena (C) 100 

IX. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Ryszard Pomin tel. 61-81-76-062 wew. 161 adres e-mail: zk@zk.kleszczewo.pl, w godz. pomiędzy 7:00 a 15:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

X. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny w Kleszczewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczewie przy ulicy Sportowej 3 (63-005 Kleszczewo), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, legitymującym się numerem KRS 0000693779 oraz numerem NIP 7773288484 i REGON 367672324, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 23.512.450,00 złotych; nr tel. 61 8176 062 wew. 168 e-mail: iod@zk.kleszczewo.pl
  • u Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 61 8176 062 wew. 169 lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e mail: iod@zk.kleszczewo.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”;
  • W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru PESEL jest wymogiem umownym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – tj. ich niepodanie uniemożliwia udział w w/w postępowaniu;
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • nie przysługuje Pani/Panu:
  • prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

 

 

 

Numer sprawy 1/2019
Typ sprawy Zamówienia publiczne powyżej 30.000 Euro
Status sprawy Rozstrzygnięte
Data zamieszczenia ogłoszenia 08.01.2019 16:41
Termin składania ofert 23.01.2019 10:00
Dane kontaktowe Ryszard Pomin tel. 61 8176 062 r.pomin@zk.kleszczewo.pl
Pliki do pobrania:

Informacje o stronie ▾

Autor: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: admin admin
Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2019
Data publikacji: 08.01.2019
Liczba wyświetleń: 1304

Data zmiany Opublikował Autor Data wytw. informacji
admin admin admin admin
admin admin admin admin
admin admin admin admin