Poleć znajomemu

Polecana strona: https://zk.kleszczewo.pl/bip/zamowienie_publiczne/rozbudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-nagradowicach-wraz-z-rozbudowa-sieci-kanalizacyjnej-sanitarnej-i-sieci-wodociagowej-w-zakresie-dotyczacym-rozbudowy-sieci-kanalizacji-sanitarnej-i-s/

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

* pola wymagane

Wiadomość została wysłana.
Wiadomość nie została wysłana.

Generowanie pliku PDF


Pobierz
Błąd generatora pdf...
A+

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i sieci wodociągowej w zakresie dotyczącym rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bylinie i w Kleszczewie

Postępowanie nr 6/2019

Przedmiot zamówienia:

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”

 

w zakresie dotyczącym rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bylinie i Kleszczewie

 

współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”,

Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”,

Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Nazwa: Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
Adres:

Województwo:

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Wielkopolskie

KRS: 0000693779
REGON: 367672324
NIP: 7773288484
tel. 61 81 76 062
e-mail: zk@zk.kleszczewo.pl
adres strony internetowej: https://zk.kleszczewo.pl/  

  I. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku (znak: MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).Postępowanie jest prowadzone w oparciu o z „Regulamin udzielania zamówień sektorowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.” – zwany dalej „Regulaminem”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, obowiązujący Wykonawcę i Zamawiającego podczas prowadzenia postępowania przetargowego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja robót budowlanych wchodzących w skład niniejszego zamówienia będzie miała miejsce w miejscowości Kleszczewo oraz Bylin, zlokalizowanych w gminie Kleszczewo, woj. wielkopolskie. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna Miejscowym Planem Zagospodarowania dla Gminy Kleszczewo, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005 roku (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 158 poz.4295).Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w miejscowości Bylin i Kleszczewo w formule:

zaprojektuj i wybuduj w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ).

oraz

wybuduj w oparciu o pozwolenie na budowę, decyzja nr 104/18 z 08.01.2018 roku, dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przedłożone przez Zamawiającego (inwestycja w tym zakresie będzie polegała na dokończeniu już rozpoczętej inwestycji, dla której została przygotowana dokumentacja projektowa oraz wydane zostało pozwolenie na budowę) w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami od studni St18 do studni S13.

Wymagany termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy – najpóźniej do dnia 30 września 2020 roku.

III.Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku (znak: MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o z „Regulamin udzielania zamówień sektorowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.” – zwany dalej „Regulaminem”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, obowiązujący Wykonawcę i Zamawiającego podczas prowadzenia postępowania przetargowego.

Realizacja robót budowlanych wchodzących w skład niniejszego zamówienia będzie miała miejsce w miejscowości Kleszczewo oraz Bylin, zlokalizowanych w gminie Kleszczewo, woj. wielkopolskie. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna Miejscowym Planem Zagospodarowania dla Gminy Kleszczewo, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005 roku (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 158 poz.4295).

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w miejscowości Bylin i Kleszczewo w formule:

zaprojektuj i wybuduj w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ).

oraz

wybuduj w oparciu o pozwolenie na budowę, decyzja nr 104/18 z 08.01.2018 roku, dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przedłożone przez Zamawiającego (inwestycja w tym zakresie będzie polegała na dokończeniu już rozpoczętej inwestycji, dla której została przygotowana dokumentacja projektowa oraz wydane zostało pozwolenie na budowę) w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami od studni St18 do studni S13.

Główny przedmiot zamówienia:

   • 45231300-8 roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzani ścieków;
   • 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;
   • 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne;
   • 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
   • 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg;
   • 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych;
   • 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy – najpóźniej do dnia 30 września 2020 roku.

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

   1. Składanie ofert dopuszcza się jedynie w formie pisemnej.
   2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje, z wyłączeniem Ofert, Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie pisemnie (w formie papierowej) lub drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1219 z późn. zm.).
   3. Korespondencja z Zamawiającym musi być kierowana na adres:

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.; ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

e-mail: zk@zk.kleszczewo.pl; tel. 61 81 76 062

Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania każdej przesyłki dokonanej drogą elektroniczną. Potwierdzenia otrzymania przesyłki drogą elektroniczną Zamawiający dokona względem Wykonawcy na jego wyraźne żądanie zawarte w treści tej korespondencji.

Język polski jest obowiązujący w toku całego postępowania i realizacji umowy.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Ryszard Pomin, tel. 61-81-76-062, adres e-mail: zk@zk.kleszczewo.pl, w godz. pomiędzy 7:00 a 15:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

V. Wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium może być wniesione w następujących formach:

   1. pieniądzu;
   2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
   3. gwarancjach bankowych;
   4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
   5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 roku, poz. 359 z późn.zm.)
   6. Termin i miejsce składania oferty.

 

Ofertę, w formie  i treści zgodnej z niniejszym SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 lipca 2019  r. do godz. 10.00.

W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w pkt. 24.1 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie o tym fakcie oraz zwróci ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu  31 lipca 2019 r. o godz. 10.15.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz  cenę ofertową, podane w formularzu oferty.

 

 

Numer sprawy 6/2019
Typ sprawy Zamówienia publiczne powyżej 30.000 Euro
Status sprawy Rozstrzygnięte
Data zamieszczenia ogłoszenia 16.07.2019 15:00
Termin składania ofert 31.07.2019 10:00
Dane kontaktowe Ryszard Pomin tel. 61 81-76-062 e-mail; zk@zk.kleszczewo.pl w godz. 7:00 a 15:00 od poniedziałku do piątku

Informacje o stronie ▾

Autor: admin admin
Opublikował: admin admin
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2019
Data publikacji: 16.07.2019
Liczba wyświetleń: 1325

Data zmiany Opublikował Autor Data wytw. informacji
admin admin admin admin
admin admin admin admin
admin admin admin admin
admin admin admin admin
admin admin admin admin