W Komornikach i Śródce można już podłączać się do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej

 

1. W związku z zakończeniem prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej od dnia 10.11.2022 r. można przystąpić do podłączenia nieruchomości do wybudowanej studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na Państwa posesji.
2. Przed przystąpieniem do prac związanych z przyłączeniem należy zgłosić się do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. w celu podpisania umowy o na odbiór ścieków. Rozliczanie za odebrane ścieki nastąpi po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru wykonanego włączenia do studzienki kanalizacyjnej i odczytaniu stanu wodomierza.
3. Ilość odprowadzonych ścieków ustalana będzie, jako ilości wody pobranej pomniejszona o ilość wody bezpowrotnie zużytej przez Odbiorcę usług.
4. Podłączenie dotyczy nieruchomości w miejscowościach:
–  Komorniki nr posesji: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 49A, ul. Logistyczna nr 1 i 3,
– Śródka ul. Logistyczna nr 10.
5. Podłączenie do ww. studzienki kanalizacyjnej może być wykonane we własnym zakresie lub zlecone firmie zewnętrznej.
6. Podłączenie budynku do ww. studzienki należy wykonać z pominięciem istniejącego szamba.
7. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno podłączać odwadniania z budynków i z terenu nieruchomości.
8. Wykonaną instalację przyłączeniową należy zinwentaryzować.
9. Punkt włączenia do studzienki przyłączeniowej w stanie odkrytym należy zgłosić do odbioru w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o. tel. 61 81 76 062 w. 165.