Podłączenie się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na terenie Gminy Kleszczewo składa się z kilku etapów. Każdy z etapów opisuje ścieżkę postępowania, wymagane dokumenty, czas i miejsce załatwienia wszelkich formalności:

 1.  Opinia o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjne – taką opinię wydaje Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
 2. Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej – Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
  Wymagane dokumenty:
  – wniosek określający lokalizację projektowanej inwestycji, planowane zużycie wody oraz cel na jaki woda będzie wykorzystywana,
  – aktualna mapa zasadnicza z lokalizacją działki, do której ma być wykonane przyłącze oraz sieć, do której ma być wykonane podłączenie
 3. Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i / lub kanalizacyjnego
 4. Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i / lub kanalizacyjnego – uzgodnienie w Zakładzie Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
 5. Złożenie w Zakładzie Komunalny w Kleszczewie 1 egzemplarza projektu technicznego przyłącza do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej wraz z protokołem uzgodnienia dokumentacji projektowej, wypełnionym wnioskiem o zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej oraz oświadczeniem właścicieli dot. prawa do dysponowania nieruchomością.
 6. Wyrażenie zgody na budowę przyłącza sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej – około 1,5 tygodnia
 7. Wykonanie przyłącza – zgłaszamy pracownikowi Zakładu o wykonaniu przyłącza w celu ustalenia terminy odbioru technicznego przyłącza
 8. Odbiór techniczny przyłącza
 9. Protokół zdawczo – odbiorczy
 10. Podpisanie umowy na zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków

Procedura dotyczy tych Państwa którzy zakupili nieruchomość znajdującą się na terenie gminy Kleszczewo.

Wymagane dokumenty:

 • protokół zdawczo odbiorczy stanu wodomierza
 • akt własności (akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej)
 • dowód osobisty

Jeśli w trakcie Państwa umowy z Zakładem Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o. na dostawę wody i /lub odprowadzanie ścieków dojdzie do zmiany danych zawartych
w umowie musicie Państwo zgłosić się do Zakładu w celu przedstawienia dokumentów potwierdzających zmianę danych. Takimi dokumentami mogą być min. Dowód osobisty – w przypadku zmiany nazwiska.

Ważne jest abyście informowali nas Państwo również o zmianie danych kontaktowych takich jak: adres korespondencyjny. Tego typu zmiany możecie Państwo zgłosić pod nr tel. 61 8 176 062 bądź elektronicznie na odczyty@kleszczewo.pl

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. może zlecić na wniosek klienta ekspertyzę wodomierza w Okręgowym Urzędzie Miar i przedstawić jej wynik.

W celu dokonania ekspertyzy należy złożyć wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza.

Pracownicy Zakładu Komunalnego demontują wodomierz i montują nowy główny układ pomiarowy. Termin wymiany wodomierza należy ustalić telefonicznie 61 8 176 062.

Obecny wodomierz jest przesyłany do Okręgowego Urzędu Miar. Nie wiąże się to dla Państwa z żadnymi kosztami, poza uiszczeniem bieżących opłat za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków.

Zakład Komunalny w Kleszczewie składa pisemną odpowiedź do Klienta w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu ekspertyzy.

– w przypadku otrzymania wyników zgodnych z obowiązującymi przepisami tj. oznaczającymi odrzucenie Państwa roszczeń. Zakład Komunalny obciąża Państwa za wymianę wodomierza z winy odbiorcy oraz za wykonanie ekspertyzy wodomierza.

– w przypadku otrzymania wyników potwierdzających wadliwość wodomierza tj. oznaczających potwierdzenie Państwa roszczeń Zakład Komunalny dokona naliczenia zużytych przez Państwa wody / ścieków według ich średniego zużycia za okres ostatnich 6 miesięcy.

Zasady rozliczania wody bezpowrotnie zużytej

Na podstawie art. 27, ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki, uwzględnia się w przypadku, gdy ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Odbiorcy. Dodatkowy wodomierz należy zainstalować zgodnie z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych.

Warunki techniczne

 1. Wodomierz do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej musi być zamontowany jako dodatkowy wodomierz, umieszczony na instalacji przeznaczonej do pobierania wody bezpowrotnie zużytej w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej (wg poniższego rysunku – wodomierz nr 2), w miejscu zamontowania wodomierza głównego (wodomierz nr 1)
 2. Wodomierz należy montować w poziomie w klasie pomiaru C.
 3. Wodomierz musi mieć średnicę 15 mm.
 4. Zamontowany wodomierz musi posiadać aktualną datę legalizacji.
 5. Dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny.6. Montaż wodomierza następuje po uzyskaniu uzgodnienia w Zakładzie Komunalnym.

Warunki finansowe

 1. Wykonanie odczytów, rozliczanie wodomierza i wystawianie faktur odbywać się będzie jednocześnie z odczytem wodomierza głównego, zgodnie z obowiązującą taryfą.
 2. Koszt montażu, eksploatacji i wymiany wodomierza ponosi Odbiorca.

W związku z tym, że Zakład Komunalny jest dostawcą wody pitnej o parametrach fizyko-chemiczno-bakteriologicznych odpowiednich do spożycia przez ludzi, nie bierze odpowiedzialności za wpływ wody pitnej lub przerwy w jej dostawach na stan podlewanych roślin (odbarwianie, schnięcie itp.) lub inne negatywne skutki przy stosowaniu wody pitnej jako wody bezpowrotnie zużytej. Podlewanie roślin może podlegać ograniczeniom czasowym ogłaszanym odrębnym komunikatem.

wodomierze