Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Wniosek o dodatkowy wodomierz

Zasady rozliczania wody bezpowrotnie zużytej (warunki techniczne i finansowe)

Wniosek na wykonanie ekspertyzy wodomierza

Oświadczenie dot. otrzymywania faktur drogą elektroniczną

Klauzula Informacyjna RODO