Zakład Komunalny 
w Kleszczewie Sp. z o.o. ,

  Główne zadania to:
– transport publiczny
– zaopatrzenie w wodę
– odbiór ścieków
prace porządkowe

 

Mieszkańcy na co dzień korzystają z szerokiej gamy usług komunalnych. Większość z nich zapewnia Zakład Komunalny – jednostka organizacyjna Gminy działająca już od 1991 roku – przez lata w formule zakładu budżetowego, począwszy od 1 lipca 2017 roku jako spółka prawa handlowego pod nazwą Zakład Komunalny Sp. z o.o. Jedną z podstawowych funkcji Zakładu Komunalnego jest obsługa linii komunikacji podmiejskiej obejmujących swym zasięgiem miejscowości gminy Kleszczewo i zapewniających połączenia z Poznaniem (od 1 listopada 2017r. w ramach systemu zintegrowanego z miastem Poznań) oraz Swarzędzem. Autobusy komunikacji podmiejskiej ułatwiają dojazdy do szkół, miejsc pracy, instytucji kultury itp. Własna komunikacja stanowi instrument realizacji polityki społecznej gminy – bezpłatne przejazdy dzieci i uczniów gminnych szkół, jak również osób powyżej 60 roku życia, to obok szerokiego zakresu ulg, ułatwienia dostępu do niezbędnych na co dzień instytucji i usług. Mając na względzie zapewnienie wszystkim mieszkańcom w miarę możliwości takich samych warunków korzystania z połączeń z Poznaniem, na terenie gminy wprowadzono jedną taryfę biletową (strefa B taryfy ZTM), natomiast z miejscowości najbardziej oddalonych bezpłatne dojazdy do punktu przesiadkowego w Kleszczewie. Niezwykle ważnym zadaniem wypełnianym przez Samorząd za pośrednictwem Zakładu jest zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków z posesji.   Firma obsługuje obecnie cztery stacje wodociągowe, oczyszczalnię ścieków i kilkadziesiąt kilometrów wodociągów i kanalizacji. Pomimo, iż gmina posiada 100% pokrycie siecią wodociągową ciągle powstają nowe rurociągi dostarczające wodę do nowych obszarów i poprawiające bezpieczeństwo dostaw wody. Systematycznie rozbudowywany jest także system kanalizacji sanitarnej. Gmina jest obecnie w trakcie realizacji programu kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej. Lista zadań podejmowanych przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. jest znacznie dłuższa. Remonty obiektów komunalnych, utrzymanie terenów zieleni i dróg, prace porządkowe to tylko część z listy tematów podejmowanych przez tą gminną spółkę.