Poleć znajomemu

Polecana strona: http://zk.kleszczewo.pl/bip/zamowienie_publiczne/przebudowa-drogi-gminnej-w-miejscowosci-krzyzowniki-gmina-kleszczewo-wraz-z-budowa-kanalizacji-sanitarnej-sieci-wodociagowej-oswietlenia-drogowego-oraz-kanalu-teletechnicznego-do-instalacji-swiatl/

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

* pola wymagane

Wiadomość została wysłana.
Wiadomość nie została wysłana.

Generowanie pliku PDF


Pobierz
Błąd generatora pdf...
A+

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyżowniki (gmina Kleszczewo) wraz z budową kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia drogowego oraz kanału teletechnicznego do instalacji światłowodowej”-ETAP 1 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyżowniki (gmina Kleszczewo) wraz z budową kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia drogowego oraz kanału teletechnicznego do instalacji światłowodowej” – ETAP 1 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ.

 

 

 

 

I.          Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Zakład Komunalny w Kleszczewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
REGON: 367672324
NIP: 777-328-84-84
Telefon: 61 8 176 062
adres e-mail: zk@zk.kleszczewo.pl
Kraj: Polska
Województwo: Wielkopolskie

 

II.         Tryb udzielania zamówienia.

Tryb udzielenia zamówienia reguluje niniejszy SIWZ oraz Kodeks cywilny.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów PZP, ponieważ zgodnie z art. 133 ust. 1 PZP wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000,00 euro dla robót budowlanych (zamówienia sektorowe), co oznacza, iż nie mają zastosowania przepisy PZP (art. 133 ust. 1).

III.        Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy wewnętrznej minimum Dw 50 mm z rur PE100 RC SDR11 (przejście przewiertem pod drogą gminną i wojewódzką) oraz z rur o średnicy wewnętrznej minimum Dw 50 mm z rur PE100 SDR11 pod przebudowywaną drogą gminną wraz z przyłączami do działek przyległych.

IV.       Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej pod przebudowywaną drogą gminną w Krzyżownikach w do dnia 31.08.2018r.

 

 1. bez zgody pozostałych uczestników.

V.        Wadium.

 • Wysokość wadium.6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

 

  1.  
  2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
 • Forma wadium.

 

 1. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 1. pieniądzu;
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn.zm.).
 6. Wniesione wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
 • Miejsce i sposób wniesienia wadium.52 9076 0008 2001 0015 8424 0001„Wadium przetarg nr ref. 4/2018” 

 

  1. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie spółki Zakład Komunalny w Kleszczewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, poprzez dołączenie oryginału dokumentu wadialnego do oryginału oferty.
  2. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w tytule przelewu należy wpisać:
  3. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
 • Termin wniesienia wadium.W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

 

 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

VI.       Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, pok. nr 15 w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 23.07.2018 do godz. 11:00

 

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:Zakład Komunalny w Kleszczewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oferta w postępowaniu na roboty budowlane pn.:nr ref. 4/2018
 2. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWNIKI (GMINA KLESZCZEWO) WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ, OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ KANAŁU TELETECHNICZNEGO DO INSTALACJI ŚWIATŁOWODOWEJ” – ETAP 1 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
 3. ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
 4.  
 • Nie otwierać przed dniem: 23.07.2018 godz.11:00 r.
 • Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

VII.     Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, w sali nr 18,

w dniu 23.07.2018r. o godz. 12.00

 

 

VIII.    Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Ryszard Pomin, tel. 61 81 76 033 wew. 161, e-mail: r.pomin@kleszczewo.pl,

w dni robocze (poniedziałek – piątek) od godz. 8.00 do 14.00.

 

 

IX.       Kryteria oceny ofert.

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które:
  1. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
  2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
L.p. Kryterium Waga procentowa Maksymalna możliwa do otrzymania ilość puntów za dane kryterium
1. Cena (C) 95% 95 punktów
2. Okres gwarancji 5% 5 punktów

 

 

 

 

Numer sprawy 4/2018
Typ sprawy Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro
Status sprawy Rozstrzygnięte
Data zamieszczenia ogłoszenia 27.06.2018 10:12
Termin składania ofert 23.07.2018 11:00
Dane kontaktowe tel. 61 81 76 062 e-mail: r.pomin@kleszczewo.pl
Pliki do pobrania:

Informacje o stronie ▾

Autor: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Agnieszka Świątkowska
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2018
Data publikacji: 27.06.2018
Liczba wyświetleń: 377

Data zmiany Opublikował Autor Data wytw. informacji
Agnieszka Świątkowska Agnieszka Świątkowska
Agnieszka Świątkowska Agnieszka Świątkowska
Agnieszka Świątkowska Agnieszka Świątkowska
Agnieszka Świątkowska Agnieszka Świątkowska
Agnieszka Świątkowska Agnieszka Świątkowska
Agnieszka Świątkowska Agnieszka Świątkowska